Stowarzyszenie ODNOWA Mirsk

Stowarzyszenie ODNOWA Mirsk

Cele i misja

Celem i misją dla Stowarzyszenia Odnowa są działania, które mają na celu polepszenie naszej Gminy w każdym aspekcie życia codziennego poprzez:

 • dbanie o stan i rozwój gminy Mirsk oraz sąsiednich terenów, pielęgnowanie i propagowanie ochrony dziedzictwa kulturowego (w tym architektury, sztuki, obyczaju);
 • ocalenie przed unicestwieniem środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców;
 • działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • wspieranie społecznej aktywności obywateli w środowisku lokalnym, propagowanie idei patriotycznych i pielęgnowanie tradycji historycznych, w szczególności dla takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezrobotni, młodzież, dzieci oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia;
 • propagowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję postaw pro społecznych i pro obywatelskich oraz rozwijanie świadomości znaczenia regionu i stron rodzinnych (mała ojczyzna);
 • uczestnictwo w życiu społecznym poprzez współdziałanie z instytucjami publicznymi, prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi;
 • wspieranie oraz promowanie działań przedsiębiorczych stanowiących źródło dochodu ludności;
 • umożliwienie udziału osób niezamożnych, niepełnosprawnych, seniorów, młodzieży i innych grup potrzebujących wsparcia w kulturze, rekreacji i turystyce oraz ich aktywizacja zawodowa, społeczna,ruchowa oraz biznesowa;
 • wspieranie działań na rzecz podniesienia poziomu kształcenia i rozwoju kulturalnego mieszkańców;
 • inicjowanie i popieranie działań mających na celu podnoszenie cywilizacyjnego i gospodarczego poziomu życia mieszkańców;
 • inicjowanie i popieranie działań mających na celu rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
 • wspieranie i pomoc innym organizacjom, instytucjom i osobom fizycznym w przedsięwzięciach oświatowo-kulturalnych.

Postaw na ODNOWA

Promocyjny

Dołącz do nas