Stowarzyszenie ODNOWA Mirsk

Stowarzyszenie ODNOWA Mirsk

STATUT
STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIRSK – ODNOWA

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mirsk – ODNOWA, w skrócie ODNOWA, w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Orłowice nr 23.
4. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
6. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.
8. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a. dbanie o stan i rozwój gminy Mirsk oraz sąsiednich terenów, pielęgnowanie i propagowanie ochrony dziedzictwa kulturowego (w tym architektury, sztuki, obyczaju);
b. ocalenie przed unicestwieniem środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców;
c. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
d. wspieranie społecznej aktywności obywateli w środowisku lokalnym, propagowanie idei patriotycznych i pielęgnowanie tradycji historycznych, w szczególności dla takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezrobotni, młodzież, dzieci oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia;
e. propagowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję postaw pro społecznych i pro obywatelskich oraz rozwijanie świadomości znaczenia regionu i stron rodzinnych (mała ojczyzna);
f. uczestnictwo w życiu społecznym poprzez współdziałanie z instytucjami publicznymi, prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi;
g. wspieranie oraz promowanie działań przedsiębiorczych stanowiących źródło dochodu ludności;
h. umożliwienie udziału osób niezamożnych, niepełnosprawnych, seniorów, młodzieży i innych grup potrzebujących wsparcia w kulturze, rekreacji i turystyce oraz ich aktywizacja zawodowa, społeczna, ruchowa oraz biznesowa;
i. wspieranie działań na rzecz podniesienia poziomu kształcenia i rozwoju kulturalnego mieszkańców;
j. inicjowanie i popieranie działań mających na celu podnoszenie cywilizacyjnego i gospodarczego poziomu życia mieszkańców;
k. inicjowanie i popieranie działań mających na celu rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
l. wspieranie i pomoc innym organizacjom, instytucjom i osobom fizycznym w
przedsięwzięciach oświatowo-kulturalnych.
2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
a. Organizację warsztatów, szkoleń, wykładów, seminariów, prelekcji, sympozjów, konferencji oraz innych form wsparcia;
b. Działalność kulturalno-oświatową: organizację obchodów świąt lokalnych, narodowych, imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych, odczytów, wystaw, koncertów, wymian międzynarodowych oraz wymian międzykulturowych;
c. Prowadzenie specjalistycznej działalności wydawniczej na różnych nośnikach (w tym biuletyny, wydawnictwa okolicznościowe, tematyczne);
d. Organizację punktów edukacyjno-informacyjnych, kół zainteresowań;
e. Świadczenie usług doradczych;
f. Stworzenie oraz prowadzenie strony internetowej;
g. Uczestniczenie w życiu samorządowym i współdziałanie z władzami lokalnymi w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
h. Nawiązywanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o pokrewnym charakterze;
i. Poszukiwanie funduszy na działalność, pozyskiwanie sponsorów.

ROZDZIAŁ III
Członkowie – Prawa i Obowiązki
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złożyła deklarację członkowską na piśmie.
4. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd w formie uchwały.
5. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd w formie uchwały.
6. Członkiem wspierającym staję się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Decyzję o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w formie uchwały.
8. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
10. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
11. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
12. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
-z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
-z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
-z powodu nie płacenia składek za okres roku,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
14. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz:
a) Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
3. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym
– członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym
– członkowie wpierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
5. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd
jako zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia. Raz na 4 lata zwoływane jest zebranie
sprawozdawczo-wyborcze. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania o Walnym
Zgromadzeniu,
a) Zarząd zawiadamia drogą telefoniczną, poprzez sms lub e-mail podając datę, godzinę
i temat zebrania oraz odnotowuje potwierdzenie stawiennictwa przez członka Stowarzyszenia.
6. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatyw, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym wyznaczonym terminie Zgromadzenia, zaś w drugim terminie, po upływie 30 minut, bez względu na ilość obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu przewidują inaczej.
8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub ich władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
l) podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obroty, we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
9. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Niekaralność Członków Zarządu przyjmuje się do wiadomości na podstawie ich pisemnego oświadczenia.
10. Zarząd składa się od 3 do 8 osób w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Członków Zarządu, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
11. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
12. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabyciu, zbyciu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków Zarządu.
13. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
14. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego oraz dwóch członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Niekaralność Członków Komisji Rewizyjnej przyjmuje się na podstawie ich pisemnego oświadczenia.
15. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
16. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
Majątek i Fundusze
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, spadków, zapisów,
c) z dotacji i ofiarności publicznej, dofinansowanie z Funduszy Unijnych oraz z
Funduszy Gminnych i Powiatowych,
d) z wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej
działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wszystkie oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, podejmuje Prezes lub Wiceprezes i jeden z pozostałych członków Zarządu.
4. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia w tym w sprawach majątkowych podejmuje Zarząd.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

ROZDZIAŁ VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie
majątku oraz stanowi o powołaniu Komisji Likwidacyjnej. Po rozwiązaniu Stowarzyszenia majątek może być przekazany innej organizacji o podobnych celach jak cele Stowarzyszenia, ma służyć mieszkańcom gminy Mirsk, nie może być rozdzielony pomiędzy członków Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Postaw na ODNOWA

Promocyjny

Dołącz do nas